ویزای کانادا

مــدارک لازم بــرای ویزای کانادا

 اصل گذرنامه معتبر با یکسال اعتبار از تاریخ حرکت تور امضاء شده.
  فتوکپی از صفحات 1-7 گذرنامه و ویزاهای آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا و  .
  تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل
سه قطعه عکس 4.5 ×3.5 رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو.
  ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه با مهر و تائید دادگستری.
  ترجمه انگلیسی کارت پایان خدمت جهت آقایان.
  ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی ، پروانه مطب ، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت تاریخ استخدام و میزان درآمد با لیست 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی ، با مهر و تائید دادگستری.
  برای خانم های خانه دار ترجمه گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.
  برای افراد محصل ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
  برای افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی یا کپی مدرک نشان دهنده درآمد ناشی از اجارهء ملک و یا مدرک نشان دهندهء درآمد ناشی از بهرهء بانکی یا اوراق مشارکت.
  ترجمه انگلیسی حساب جاری بانکی، بلند مدت ، کوتاه مدت یک ماه گذشته با ذکرنام و تاریخ بازگشائی حساب با تاریخ افتتاح حساب ،مانده حساب ، تراز میانگین و یا گردش حساب با مهرو تائیددادگستری.
  ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافربا مهر و تائید دادگستری.
  برای خانم های غیر شاغل ارائه ترجمه سند مالکیت همسر الزامی است.
  با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
  ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.