ویزای ترکیه

دارندگان گذرنامه ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای ترکیه ندارند.

برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ ویزا نیست. هر شخصی با داشتن گذرنامه معتبر می تواند به مدت 3 ماه در ترکیه اقامت کند.