تشکیل کمیته گردشگری سلامت در استان خراسان رضوی

با دستور معاون امور هماهنگي عمراني استانداري خراسان رضوي كميته گردشگري سلامت به دبيري اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي  تشكيل شد.به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي محمد حسين واحدي معاون امور هماهنگي عمراني وفني استانداري خراسان رضوي در جلسه كميسيون ميراث فرهنگي و گردشگري استان گفت: متاسفانه در ماه هاي اخير شاهد برخي مشكلات ايجاد شده توسط افراد سود جو در حوزه گردشگري سلامت بوديم كه به نظر مي رسد بايد در اين حوزه بر نامه ريزي و نظارت ويژه اي داشته باشيم.

واحدي افزود: بحث گردشگري سلامت در ميان شاخه هاي گردشگري به دليل گره خوردن باحوزه سلامت از حساسيت خاصي بر خوردار ا ست كه بايد با مشاركت و ورود جدي دانشگاه علوم پزشكي مباحث آن پيگيري شود.وي با تاكيد بر اينكه بحث تشكيل كميته گردشگري سلامت به عنوان زير مجموعه كار گروه گردشگري در استانداري ضروري به نظر مي رسداظهار داشت: حضور نهاد هايي همچون مدير كل ميراث فرهنگي ، نماينده وزارت امو ر خارجه ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، نماينده اتحاديه هاي واحد هاي اقامتي ،نماينده انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ،  نماينده رسمي بيمارستانهاي خصوصي ، فرماندار مشهد ، روساي دانشگاههاي علوم پزشكي ، آستان قدس رضوي ، شهرداري مشهد، نمايندگان سيستم حمل ونقل و... در اين كميته ضروري است و اداره كل ميراث فرهنگي نيز به عنوان دبير اين كميته موظف به تهيه بسته اي شامل شرح وظايف هر عضو، دامنه فعاليت و ضوابط ودستور العمل ها ظرف چند روز آينده خواهد بود.

در ادامه اين جلسه رجبعلي لباف خانيكي مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: در حال حاضر در حوزه گردشگري سلامت كشور هاي عمده هدف براي اين استان كه هم اكنون يكي از ظرفيتهاي عمده اين شاخه از گردشگري است كشور هاي آسيلي ميانه و حوزه خليج فارس است كه تاكنون نيز در جذب گردشگر قابل قبولي نيز ارايه شده است.

وي افزود : يكي از مشكلات اساسي در حوزه گردشگري سلامت وجود دو دستور العمل مجزا در دانشگاه علوم پزشكي و سازمان ميراث فرهنگي مي باشد كه متاسفانه اين دو دستور العمل چندان هماهنگ با يكديگر تدوين نشده اند كه اميد مي رود با تشكيل اين كميته و هماهنگي بيشتر اين مشكلات تا حدود زيادي مرتفع گردند. شايان ذكر است :در اين جلسه مقرر شد بسته ی گردشگری سلامت پس ازتهيه توسط اداره كل ميراث فرهنگي و با مشاركت نهاد هاي مرتبط  در سفر آتی معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و در حضور استاندار خراسان رضوی ارایه و تصویب خواهد شد.

 

منبع: سایت میراث فرهنگی

پایگاه گردشگری ایران تور اینفو