فرش شیراز

            هنر و صنعت فرشبافی از دوران های باستانی در سرزمین فارس رواج داشته است. اگرچه فرش فارس جایگاه جهانی خود را داشته اما با ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۰ شهرت آن در سطح جهان فراگیرتر شده است.