لنج سازی

      دانش لنج سازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس آذر ماه سال گذشته در فهرست میراث ناملموس (معنوی) یونسکو به ثبت رسید.

        این سند همه ویژگی های لازم برای ثبت یک اثر معنوی در یونسکو را داشت.

این ویژگی ها شامل ˈزبان و گویش های محلی خلیج فارس ˈ، ˈ آیین ها ˈ، ˈسنن و آداب و رسوم این منطقه ˈ ، ˈهنرهای اجرایی مردمان خلیج فارس از جمله موسیقی ها و آیین های نمایشیˈ، ˈ دانش سنتی مربوط به طبیعت از جمله دانش دریانوردیˈ، ˈشناخت اقلیم و استفاده از تکنیک های سنتی دریانوردی و نجوم دریایی بین ایرانیان و هم چنین مهارت در ساخت صنایع دستیˈ می باشد.