موسیقی ایرانی

           در تئوری موسیقی به پشت سر هم قرار گرفتن دستگاه‌ها و آواز‌ها ردیف موسیقی ایرانی گفته می‌شود. در موسیقی ایرانی ردیف موسیقی سازی و ردیف موسیقی آوازی داریم.با توجه به اینکه موسیقی هر کشور بیانگر آداب و رسوم و فرهنگ مردم آن کشور است. ردیف موسیقی ایرانی هم نقش مهمی را در فرهنگ موسیقی سنتی ایران ایفا می‌کند و در دوران معاصر به قدری مورد توجه قرار گرفته است که یونسکو آن را به عنوان میراث فرهنگی ثبت کرده است.